Märgikandjad

Meistrite Kool OÜ

Meistrite Kool OÜ on tegutsenud alates 2012.a. valdavalt koolituse valdkonnas.
Fookuses on olnud täiskasvanute täiendõpe enesejuhtimise ja muutuste efektiivsemaks läbiviimiseks, pikemaaegsete arenguprogrammide väljatöötamiseks koolide, lasteaedade, valdade ja linnavalitsuste, ettevõtete töötajatele.
2016.a. registreeris ettevõte oma tegevuse põhikohaks Järve 8, Mehikoormas ning võttis suuna tegevust laiendada Kagu- Eestis sh Peipsimaal ja elavdada ning mitmekesistada siinset maaelu.

SÄÄSTLIK
Kasutatakse energiasäästlikku inventari ja paiknetakse energiasäästlikus hoones. Rekonstrueerimise käigus uuendatakse elektrisüsteeme säästlikumaks, tehakse hoone soojapidavamaks, uuendatakse õhu kvaliteeti, ventilatsioon paraneb, hoone muutub valgusküllasemaks, paigaldatakse uus ja innovaatiline küttesüsteem, mis säästab raha ja keskkonda ning tõstab elukvaliteeti. Kasutusele võetav küttesüsteem on tunnustatud Euroopa Liidu Green IQ märgisega. Meistrite Koolil on lähitulevikus kavas hakata elektrienergia väiketootjaks ja võtta kasutusele päikesepaneelid, eelnev kogemus on olemas.
Ettevõtte teenuste disain ja pakkumise protsess minimeerivad energiakasutust ja tekkivate jäätmete hulka. Koolituste teavitus ja materjalid, tunnistused on suures mahus elektroonilised.
Eelistatakse enda joogivee pakkumist korduvkasutatavatest nõudest.
Eelistatakse materjale ja tooteid, mille transpordi jalajälg on võimalikult väike. Liiklemisel optimeeritakse autosõitusid, lokaalselt kasutatakse jalgrattaid või mitte fossiilkütust tarbivaid sõidukeid.

PUHAS
Eelistatakse kasutada keskkonnasertifikaatide või -märgistega tooteid nagu näiteks toitlustamises kasutatakse mahemärgisega toorainet.
Jälgitakse, et ümbrus on prügivaba ja ei toimu õhu ega vee saastatust, keskkonna liigset müraga risustamist.

TAASKASUTAV
Eelistatakse tooteid ja materjale, mis on võimalikult lihtsasti taaskasutatavad või ümbertöödeldavad, samuti tooteid ja materjale, mis juba on taaskasutusele suunatud või ümbertöödeldud.
Kogutakse ise ja suunatakse kliente jäätmeid liigiti koguma. Eraldi kogutakse paberi, plasti, klaasi, metalli, olme- ja biojäätmed. Kliendile tehakse kogumine võimalikult arusaadavaks ja mugavaks. Kogutud jäätmed suunatakse liikide kaupa ringlusesse.

HOOLIV
Vabas õhus pakutavate teenuste puhul planeeritakse liikumisteed selliselt, et maastikule ja loodusele võimalikult vähe kahju tekitada. Vajadusel heastatakse teenuse pakkumise tulemusel tekkiva kahju.
Osaletakse aktiivselt kohalikes või maakondlikes võrgustikes ja võetakse osa kohalikest või maakondlikest algatustest/projektidest.
Toetatakse kohalikke sotsiaalseid või keskkonnaalaseid tegevusi ja kaasatakse oma tegevustesse kohalikke ettevõtteid ja ühendusi, organisatsioone.
Kasumi kõrval peetakse ülioluliseks töötajatele väärikate töötingimuste loomist.

eu